* Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Thơ: Xòe tay ( Mục tiêu 26)           

 

                                        - Truyện: Gấu con bị đau răng ( Mục tiêu 25)