* Lĩnh vực phát triển TCKNXH

- Trẻ giới thiệu về bản thân .( (Mục tiêu 33)

+ Cô cho trẻ tự giới thiệu về họ tên của mình.

+ Ngày tháng năm sinh.

+ Sở thích về món ăn, uống, về màu, trò chơi, ...

+ Địa chỉ nhà. Số điện thoại của người thân...